Linux alias

alias用于给命令添加一个简洁的别名

添加永久性别名

  1. 输入 vi ~/.bashrc
  2. 在文件中添加需要的命令别名,例如 alias ll='ls -l' 并保存
  3. 输入 source ~/.bashrc 执行文件
  4. source ~/.bashrc 写入 vi ~/.bash_profile 文件中并保存,可确保重启后命令依旧生效